کیهان کلهر بخشی از درآمد کنسرتهایش را به سیلزدگان میدهد

کیهان کلهر چهره جهانی و شناخته شده موسیقی ایران، قصد دارد بخشی از درآمد کنسرت‌های پیش رویش را به سیل‌زدگان گلستان اختصاص دهد.